ბეჭდვა
PDF

ტექნიკური რაიდერი

 

JReradoba :

Eeleqtro gitara, vokali.

fleita, Djembe.

Keyboard.

bas gitara, vokali.

დასარტყამი ინსტრუმენტები, vokali.

teqnikuri raideri

1 – დასარტყამი ინსტრუმენტის standartuli kompleqti Sonor

3 – sadgami TefSebisTvis.

1 – დასარტყამი ინსტრუმენტის mikrofonebis kompleqti

1 – bas gitaris gamaZlierebeli, dinamikebi - Ampeg Pro 4 Cabinet

4 – DI Box .

1 – sadgami Keyboard Nord Stage Seventy Six – sTvis.

4 – vokalis mikrofoni Shure sm58 beta

1 – instrumentaluri mikrofoni Shure sm57

2 – gitaris sadgamiGibson, da Fender Jazz Bass - sTvis

1 - 24 arxiani analoguri MIXER-i parametruli ekvalaizeriT. 4 Aux –iT.

FX – Compressor, Gate, Hall, Tap Delay.

10 – sasceno xmis monitori.

4 skami (standartuli simaRlis, saxelurebis gareSe) musikosebisTvis scenaze

standartuli sasceno ganaTeba raodenoba damokidebulia scenis zomaze.

aseve xmis dinamikebis “wina xazis” simZlavre damokidebulia darbazis an sakoncerto adgilis zomaze.